Էկոլոգիա և Թռչուններ MSKH&ArAves

Սիրելի ավագ դպրոցի աշակերտներ,falcon.JPG

Բնությամբ, կենդանիներով և էկոլոգիայով հետաքրքրվողներին առաջարկում ենք միանալ մեր ակումբին: 

Ակումբի հանդիպումները տեղի են ունենալու Երևանի կենդանաբանական այգում շաբաթ օրերին՝ առավոտյան 11:00-ին: Ակումբային հանդիպումներից բացի ունենալու ենք արշավներ՝ Հայաստանի տարբեր վայրեր՝ դիտարկելու վայրի կենդանիներ և թռչուններ:

Հետաքրքրվողներին խնդրում եմ լրցանել հայտը մինչև հունվարի 1: 

Հարցերի դեպքում գրեք siranush.tumanyan@mskh.am, կամ զանգեք 099019509 

Սիրով՝ Սիրանուշ 

 

 

 

Advertisements

6րդ դասարան տնային 16.10.18 ի համար

Հարաբերություն

1. 90 000 դրամը բաժանե՛ք տրված հարաբերությամբ.
  ա.5։4 բ. 2։3
2. Նշված թիվը բաժանե՛ք տրված հարաբերությամբ.
  ա.12, 1։3 բ.15, 2։3 գ.48, 3։5
  դ.100, 1/2։1/3 ե.96, 1/5։1/4 զ.90, 2/3։1/4
3. Բացատրե՛ք, թեինչպես 24 թիվըբաժանել 1։2։3 հարաբերությամբ։
4. Առաջին մեքենագրուհին տպագրում էժամում 10 էջ, երկրորդը՝ 8։ Ինչպե՞ս բաժանել նրանց միջև 90 էջանոց ձեռագիրը, որպեսզի հնարավոր լինի միաժամանակ սկսել և միաժամանակ վերջացնել աշխատանքը։
5. Ապակի պատրաստելու համար վերցնում են 10 մասպոտաշ, 31 մասավազև 2 մասկավիճ։Ինչքա՞ն է պետք այդ նյութից 86 փութ ապակի ստանալու համար։
6. Հեծանվորդի արագությունը 5 անգամ մեծ է հետիոտնի արագությունից։ Մի անգամ նրանք միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան միմյանցից 30 կմ հեռավորության վրա գտնվող երկու վայրերից։ Հանդիպման պահին ինչքա՞ն ճանապարհ էր անցել հեծանվորդը։
7. Մոտոցիկլավարըերկուվայրերիմիջևեղած 60 կմհեռավորություննանցնումէ 2, իսկհեծանվորդը՝ 6 ժամում։Միանգամնրանքմիաժամանակմիմյանցընդառաջդուրսեկանայդվայրերից։Հանդիպմանպահինքանի՞կմճանապարհէրանցելնրանցիցյուրաքանչյուրը։Խնդիրըլուծե՛ք 2 եղանակով։
8. Առաջադրանքըկատարելուհամար 3 օրաշխատեց 5 հյուսնիցբաղկացածառաջինբրգադը, և 4 օրէլերկրորդբրիգադը, որըբաղկացածէր 4 հյուսնից։Ամբողջաշխատանքիհամարվճարեցին 390 000 դրամ։Քանի՞դրամկստանաառաջինբրիգադը, եթեբոլորհյուսներնաշխատելենմիևնույնարտադրողականությամբ։
9. ա.84 թիվըբաժանե՛ք 7։5։2 հարաբերությամբ։
բ.125-ըբաժաե՛ք 4 այնպիսիմասերի, որպեսզի I մասըհարաբերիII-ին, ինչպես 2։3, II-ը III-ին՝ինչպես 3։5, իսկ III-ը IV-ինինչպես 5։6։
գ. 125-ըբաժաե՛ք 4 այնպիսիմասերի, որպեսզի I մասըհարաբերիII-ին, ինչպես 2։3, II-ը III-ին՝ինչպես 4։5, իսկ III-ը IV-ինինչպես 6։11։
դ.Միառևտրայինգործարքվարելուհամարերեքվաճառականներ։ընկերությունհիմնեցին։Այդնպատակովառաջինվաճառականըներդրեց 1 500 000, երկրորդը՝ 1 000 000, իսկերրորդը՝ 1 250 000 դրամ։Առևտրականգործարքիավարտիննրանքստացան 750 000 դրամընդհանուրշահույթ։Քանի՞դրամկստանաայդշահույթիցյուրաքանչյուրվաճառականը։
ե.Ենկաթուղայինշինարարությունումաշատումէինբանվորների 3 բրիգադ՝բաղկացածհամապատասխանաբար 27,32 և 15 բանվորներից։I բրիգադըաշխատեցաշխատեց 20 օր, II՝ 18, իսկ III՝ 16։Ամբողջաշխատանքիհամար 3 բրիգադըմիասինստացան 4 068 000 դրամ։Քանի՞դրամստացավյուրաքանչյուրբրիգադը, եթեբոլորբանվորնեըհավասարազորաշխատողներեն։
10. Մրգահյութիհամարվերցրեցին 6 մասխնձոր, 5 մաստանձև 3 մասսալոր։Պարզվեց, որտանձուսալորվերցրելէին 2 կգ 400 գ։Որքա՞նխնձորէինվերցրել։Ընդամենըորքա՞նմիրգէինվերցրել։
11. Սուրճիըմպելիքպատրաստելիսերբեմնօգտագործումեննաևգարուցևեղերդակիցկամզվածհումք, որում 4 մասգարուհետվերցրածէ 1 մասեղերդակ։Քանի՞տուփհումքէպատրաստված, եթեմեկտուփըկշռումէ 250 գ, իսկամբողջհումքիհամար 36 կգ-ովավելիգարիէծախսվել, քամեղերդակ։
12. Աղջիկըկարդաց 3 անգամավելիշատէջ, քաննրանմնացելէրկարդալու։Հայտնիէմաև, որնա 78 էջովշատէրկարդացել, քանմնացելէրկարդալու։Քանի՞էջէրկարդացելաղջիկը։
13. ա.Ունենք 1 մասկապարիև 2 մասանագիհամաձուլվածք։Ամբողջձուլվածքիկշիռըքանի՞անգամէմեծկապարիկշռից։
բ. 1 մասկապարըքանի՞մասանագիհետէձուլված, եթեձուլվածքիկշիռը 4 անգամմեծէկապարիկշռից:

 

Տեքստայինխնդիրներ

 

14. Գտե՛ք 100-իցփոքրպարզթվերիքանակիհարաբերությունը100-իցփոքրկենտթվերիքանակին (կարողեքօգտվելպարզթվերիաղյուսակից)։
15. Երկումարդթեյենխմում։Առաջինը 3 գդալշաքարավազէլցրելլիքըբաժակիմեջ, իսկերկրորդը 2 գդալ՝-ովլիբաժակիմեջ։Նրանցիցորի՞թեյնէավելիքաղցր։
16. Գծե՛քմիեռանկյուն։Նրագագաթթներիցյուրաքանչյուրիմոտգրե՛քորևէբնականթիվ, իսկյուրաքանչյուրերկուգագաթներըմիացնողկողմիմոտ՝այդգագաթներիմոտգրվածթվերիգումարը։Եթեցանկացածգագաթիմոտգրվածթվինգումարենքնրահանդիպակացկողմիմոտգրվածթիվը, կստացվիմիևնույնարդյունքը։Ինչու՞։
17. ՌուսմաթեմատիկոսՊ.Լ.Չեբիշևը(1821-1894) ապացուցելէ, որ 1-իցմեծցանկացածբնականթվիևնրանից 2 անգամմեծբնականթվիմիջևմիշտկաառնվազնմեկպարզթիվ։Ստուգե՛քՉեբիշևիպնդումը 9,15,27 թվերիհամար։

Թռչնադիտարկումներ

Գարնանային դպրոցի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել թռչնադիտարկումներ՝ 28-30 մարտ:

Մարտ 28. Կրթահամալիրի սաների հետ միասին գնում ենք Արմաշի ձկնաբուձարաններ և Խոր Վիրապ: Մանրամասները՝ Անուշ Ասատրյանի բլոգում:

Մարտ 29. Արարատի թիվ 2 միջն դպրոցի սաների հետ է իրականացվում թռչնադիտարկում Մարզպետունու բերդի շրջակայքում: Կրթահամալիրից ինձ օգնելու և լուսաբանելու են գալիս ավագ դպրոցից 2 սան (Անուշ Նիկողոսյան, Լիանա Մնացականյան):

Մարտ 30. Այնթափի միջն դպրոցի Բնասերների ակումբի սաների հետ է իրականացվում թռչնադիտարկում Մարզպետունու բերդի շրջակայքում: Նարինե Փիլոյանը նույն խմբով մարտի 29-ին այցելելու է կրթահամալիր: Կրթահամալիրից ինձ օգնելու և լուսաբանելու են գալիս ավագ դպրոցից 2 սան (Սոֆի Առաքելյան, Միլենա Թորոսյան):

Տրանսպորտը, սնունդը և հեռադիտակները տրամադրվելու են NABU բնապահպանական կազմակերպության կողմից, ֆեյզբուքյան էջ:

Հունվարյան նախագծեր

  1. Մաթեմատիկա (հետաքրքրաշարժ և տրամաբանական խնդիրների լուծում): Ցանկացած աշակերտ՝ 4-5 դասարանների ազատ է մոտենալ, միասին խնդիրներ կլուծենք: Խնդրում եմ ներբեռնել հետևյալ գրքերը՝ Հակոբյան 4-5Նիկոլսկի 5

Երկ 11:00-13:00   Երք 11:00-13:00   Չրք 09:30-11:30  Հնգ 11:00-13:00  Ուրբ 11:00-13:00

2. Քանի որ ձմռանը քաղաքաբնակ թռչունները կարիք ունեն խնամքի, աշակերտներին առաջարկում եմ  պատրաստել կերամաններ դպրոցամերձ բակերի համար: Հարցերի դեպքում խնդրում եմ գրել siranush.tumanyan@mskh.am հասցեին:

3. Բազեները ամենաարագ թռչուններից են, Հայաստանում կարելի է հանդիպել 8 տեսակի բազե:  Առաջարկում եմ մեկ ժամանոց դասընթաց, որը կպատմի բազեների կենսակերպի մասին: Խնդրում եմ գրել  siranush.tumanyan@mskh.am

Արտույտաբազե Eurasian Hobby Falco subbuteo

 

 

Սեպտեմբերի խնդիրներ

  1. Դավիթը և Ջոնաթանը հարևաններ են և հաճախում են նույն դպրոցը, որը մեկ մղոն հեռու է իրենց տանից։ Ջոնաթանը գնում է դպրոց հեծանվով՝ վարելով այն 10 մղոն/ժամ հաստատուն արագությամբ։ Իսկ Դավիթը սիրում է քայլել, և գնում է  3 մղոն/ժամ հաստատուն արագությամբ։ Այսօր առավոտյան Դավիթը դուրս եկավ տանից Ջոնաթանից 3 ռոպե շուտ։ Դեպի դպրոց ճանապարհի որ մասն է՞ր մնում անցնել, երբ Ջոնաթանը հասավ Դավիթին։
  2. Դպրոցի մաթեմատիկայի օլիմպիական թիմը բաղկացած է 4 տղայից և 3 աղջկանից։ Ֆոտոյի համար նրանց խնդրեցին նստել այնպես, որ ոչ մի երկու տղա չնստի կողք կողքի։ Քանի՞ հնարավոր եղանակով կարող են երեխաները նստել։
  3. Միքայելը կարդում է 294 էջանոց գիրք։ Նա կարդաց 3 էջ առաջին օրը, 6 էջ երկրորդ օրը, և այսպես շարունակ կարդալով ամեն հաջորդ օրը 3 էջով ավելի քան նախորդ օրը։ Քանի՞ օրում Միքայելը կավարտի գրքի ընթերցումը։
  4. Տրված է բնական թվերի հետևյալ բազմությունը {1, 2, 3,…, 16, 17}: Ամենաշատը քանի՞ երկու նիշանոց ենթաբազմություն է կարելի հեռացնել, որպեսզի բազմության միջինը մնա անփոփոխ։
  5. Թռչնասերը ուզում է գնել 100 ալիքավոր թութակ վճառելով ընդամենը 100 դրամ: Սպիտակ թութակը արժե 10 դրամ/հատը, դեղինը՝ 3 դրամ/հատը և կանաչը՝ 50 լումա/հատը։ Թռչնասերը ուզում եմ ամենաքիչը մեկ թռչուն ամեն գույնից։ Քանի՞ կանաչ թութակ կարող է գնել թռչնասերը։